LEANO.cz
87 položek
Přípavek je určen k ošetření nechráněných míst pokožky rychlým způsobem roll-on,jehož prostřednictvím nedochází k přímému kontaktu s pokožkou rukou.
od 56 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
100% čistý získaný šetrnou destilací z listů stromu čajovníku australského Melaleuca alternifolia je jednou z nejúčinnějších přírodních antiseptických látek (ničí bakterie, kvasinky a plísně). Proniká hluboko do pokožky a nezanechává mastný film.  
od 155 Kč
Nejlevněji
Dr. Max
Dr. Max | Pilulka | Lékárna.cz
Chrání proti komárům, ovádům a klíšťatům.
od 315 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz | Ageo
Arpalit Bio repelent sprej: Odpuzuje bodavý hmyz, komáry a klíšťata. Obsahuje biopesticidní účinnou látku (20% IR3535). Neobsahuje DEET! S přídavkem složek, které pokožku ošetřují a chrání. Dermatologicky testováno. Lze stříkat i na pokožku a vlasy.
od 169 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
ARPALIT Bio repelent neobsahuje DEET, je s p?ídavkem složek, které pokožku ošet?ují a chrání. Dermatologicky testováno. Lze st?íkat na pokožku a vlasy, na od?v a obuv. Ú?innost p?ípravku trvá na pokožce 4 hodiny nebo do umytí, na od?vu a obuvi 1 až 3 dny nebo do vyprání. P?ípravek používejte ne?ed?ný. Aplikujte post?ikem na ošet?ované místo tak, aby povrch byl mokrý, ale p?ípravek z ošet?ované plochy nestékal. Aplikací po dobu 10 vte?in nanesete p?ibližn? 10g spreje. P?ípravek nechte zaschnout. Arpalit Bio repelent sprej není vhodné používat na obli?ej z d?vodu možného zasažení o?í. Bezpe?nostní opat?ení: Uchovávejte mimo dosah d?tí. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune?nímu zá?ení a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdn?nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn?. Nest?íkejte do otev?eného ohn? nebo na žhavé p?edm?ty. Uchovávejte mimo dosah zdroj? zapálení - Zákaz kou?ení. Obal likvidujte v rámci organizovaného sb?ru. P?i použití nejezte, nepijte, neku?te. Nepoužívejte v blízkostí ohn?. Chra?te o?i p?ed zásahem spreje! Sprej nevdechujte.
od 79 Kč
Nejlevněji
Dr. Max
Dr. Max | Pilulka | Lékárna.cz
Vysoce účinný prostorový sprej na hubení mravenců, švábů, blech, štěnic, rusů, rybenek, škvorů, molů a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.
od 102 Kč
Nejlevněji
Ageo
Lékárna.cz | Ageo
Popis Biolit Plus je vysoce účinný prostorový a povrchový sprej k ochraně proti vosám. Nový aplikátor umožňuje zasáhnout hmyz větší dávkou účinné látky a také na větší vzdálenost. Díky velkému výdeji látky má Biolit Plus také okamžitý podchlazovací účinek, který snižuje pohyblivost hmyzu. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Skladování a použití Způsob skladováníTypMax teplota °CTrvanlivé50Příprava a použitíNávod pro použití: Před použitím protřepte. Otočte dýzu mádobky směrem od obličeje a stiskněte aplikátor. Nádobku držte v co nejvíce vzpřímené poloze. Biolit Plus® nemusíte stříkat přímo na létající hmyz, protože hmyz usmrtí přípravek rozptýlený ve vzduchu. Zavřete dveře a okna. V průměrně velké místnosti (30 m³) stříkejte přípravek pomalým širokým pohybem 8-10 sekund. Postupujte od středu místnosti zpět ke dveřím. Nasměrujte aerosol do všech oblastí v místnosti. Držte nádobku ve vzdálenosti 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Nezdržujte se v místnosti s aplikovaným přípravkem. Místnost nechejte uzvřenou 15 minut. Před opětovným vstupem ji důkladně vyvětrejte. Když chcete hmyz rychle zlikvidovat, nastříkejte přípravek přímo např. na poletující vosy, sršně, zachovejte zase vzdálenost 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Preventivně nastříkejte přípravek ze vzdálenosti asi ½ metru okolo dveří a oken, kterými hmyz proniká dovnitř. Před zásahem se doporučuje nanést přípravek na skryté místo a zkontrolovat, jestli nezanechal skvrny nebo nezpůsobil poškození.SkladováníMinimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Podrobná data CLP Regulationplamen - Nebezpečí životní prostředí - NebezpečíBezpečnostní varováníBiolit Plus® ochrana proti vosám a sršňům - insekticid ve spreji. Nebezpečí Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno - Ochrana Varianta - Proti vosám a sršňům
od 139 Kč
Nejlevněji
Ageo
Ageo
Biolit plus proti mravencům je vysoce účinný a trvanlivý povrchový sprej na hubení mravenců a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.
od 119 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz | Ageo
Skladování a použití Způsob skladováníTypMax teplota °CTrvanlivé50Příprava a použitíNávod pro použití: Před použitím protřepte. Otočte dýzu nádobky směrem od obličeje a stiskněte aplikátor. Nádobku držte v co nejvíce vzpřímené poloze. Biolit® nemusíte stříkat přímo na létající hmyz, protože hmyz usmrtí přípravek rozptýlený ve vzduchu. Zavřete dveře a okna. V průměrně velké místnosti (30 m³) stříkejte přípravek pomalým širokým pohybem 8-10 sekund. Postupujte od středu místnosti zpět ke dveřím. Nasměrujte aerosol do všech oblastí v místnosti. Držte nádobku ve vzdálenosti 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Nezdržujte se v místnosti s aplikovaným přípravkem. Místnost nechejte za uzavřenou 15 minut. Před opětovným vstupem ji důkladně vyvětrejte. Když chcete hmyz rychle zlikvidovat, nastříkejte přípravek přímo např. na poletující vosy, sršně, zachovejte zase vzdálenost 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Pro lepší reziduální ochranu aplikujte sprej ze vzdálenosti půl metru kolem dveří a oken, kterými hmyz proniká dovnitř. Před použitím doporučujeme vyzkoušet přípravek na nenápadném místě. Pro lezoucí hmyz: Když chcete odstranit lezoucí hmyz, nastříkejte přípravek přímo na hmyz. Nastříkejte přípravek na skrytá místa, např. na podlahové lišty a desky, vlhká místa, mezery kolem dřezů, odpadů a potrubí, za poličkami, skříňkami a dalšími ukládacími prostory. Snažte se zasáhnout co nejvíce hmyzu. Podle potřeby opakujte.SkladováníMinimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Podrobná data CLP Regulationplamen - Nebezpečí životní prostředí - NebezpečíBezpečnostní varováníBiolit® aerosol proti létajícímu a lezoucímu hmyzu s vůní pomeranče Nebezpečí Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuVarianta - Proti létajícímu a lezoucímu hmyzu pomerančový květ
od 108 Kč
Nejlevněji
Ageo
Ageo
Popis Vysoce účinný univerzální sprej proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu v domácnostech.   Skladování a použití Způsob skladováníTypMax teplota °CTrvanlivé50Příprava a použitíNávod pro použití: Před použitím protřepte. Otočte dýzu nádobky směrem od obličeje a stiskněte aplikátor. Nádobku držte v co nejvíce vzpřímené poloze. Biolit® nemusíte stříkat přímo na létající hmyz např. mouchy, protože hmyz usmrtí přípravek rozptýlený ve vzduchu. Zavřete dveře a okna. V průměrně velké místnosti (30 m³) stříkejte přípravek pomalým širokým pohybem 8-10 sekund. Postupujte od středu místnosti zpět ke dveřím. Nasměřujte aerosol do všech oblastí v místnosti. Držte nádobku ve vzdálenosti 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Nezdržujte se v místnosti s aplikovaným přípravkem. Místnost nechejte uzavřenou 15 minut. Před opětovným vstupem ji důkladně vyvětrejte. Když chcete hmyz rychle zlikvidovat, nastříkejte přípravek přímo např. na poletující vosy, sršně, zachovejte zase vzdálenost 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Pro lezoucí hmyz: Když chcete odstranit lezoucí hmyz, např. šváby, nastříkejte přípravek přímo na hmyz. Nastříkejte přípravek na skrytá místa, např. na podlahové lišty a desky, vlhká místa, mezery kolem dřezů, odpadů a potrubí, za poličkami, skříňkami a dalšími ukládacími prostory. Snažte se zasáhnout co nejvíce hmyzu. Podle potřeby opakujte.SkladováníMinimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Podrobná data CLP Regulationplamen - Nebezpečí životní prostředí - NebezpečíBezpečnostní varováníBiolit® UNI proti lezoucímu a létajícímu hmyzu - insekticid ve spreji. Nebezpečí Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno - Sprej Varianta - Uni proti lezoucímu a létajícímu hmyzu
od 106 Kč
Nejlevněji
Ageo
Ageo
Repelent ve spreji zajišťuje dlouhodobou, spolehlivou a účinnou ochranu proti klíšťatům a komárům. Sprej STOP z převážně rostlinných silic svou velmi specifickou vůní překrývá až na 3 hodiny většinu tělesných pachů. Zároveň Vás neucítí ani různý obtížný hmyz (komáři, klíšťata, ovádi apod...). Deodorant je vhodný pro použití zvláště v letních měsících, při pobytu v přírodě, u vody, při zvýšené námaze, sportu, apod. Kapesní balení ocení turisté, rybáři, sportovci i táborníci. Má silnější vůni po citrusech.  
od 58 Kč
Nejlevněji
Ageo
Ageo
100% přírodní repelent nabízí péči a ochranu citlivé dětské pokožce před nepříjemným hmyzem.
od 209 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
od 132 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Pilulka | Lékárna.cz
Roztok s repelentními účinky na pokožku a oděv určený pro děti od 2 let. Chrání pokožku proti komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin, klíšťatům až 4 hodiny nebo do umytí.
od 149 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka | Lékárna.cz
od 99 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Pilulka | Lékárna.cz
od 110 Kč
Nejlevněji
Ageo
Pilulka | Lékárna.cz | Ageo
Vysoce účinný přípravek s repelentními účinky na pokožku a vlasy. Spolehlivě odpuzuje komáry, ale také klíšťata a muchničky.
od 98 Kč
Nejlevněji
Ageo
Pilulka | Lékárna.cz | Ageo
Eco Cosmetics Repelentní tělový olej BIO (50 ml) - proti komárům a dalšímu hmyzu 100% přírodní repelent, který zároveň pečuje o vaši pokožku. Koncept je založen na tradičních receptech a jeho základem je jojobový olej, tekutý rostlinný vosk. Ten je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, vitamín E a stopové prvky a vytváří na kůži jemný ochranný film.
od 179 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Pilulka | Lékárna.cz
Fix krém-1 je bylinný krém vhodný k péči o kůži s častým výskytem bradavic, v oblasti hemeroidů nebo pro podrážděnou kůži se sklonem k zánětům.
od 156 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
Hanna Maria Antiparazitická destička do postele 34 g Antiparazitická destička do postele proti roztočům, štěnicím a jiným parazitům. Vysoce účinná vonná destička poskytuje okamžitou ochranu proti roztočům, štěnicím a blechám během spánku, jejichž přítomnost může vyvolat alergické příznaky a astma.
od 198 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Hanna Maria Cestovní antiparazitická destička 10 g 100% účinná antiparazitická destička poskytuje okamžitou ochranu proti štěnicím, roztočům a svrabu. Jejich přítomnost může vyvolat alergické příznaky a astma. Obsahuje éterické oleje z pelargonie a citronely s vysokým podílem repelentní složky (Geraniol) odpuzující hmyz – tyto oleje jsou pro parazity smrtelné.
od 130 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Hanna Maria Repelentní náramek proti komárům a klíšťatům MODRÝ 270 mm Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR Vysoce účinný ochranný prostředek obsahuje velmi účinné složky odpuzující komáry a klíšťata. Aktivní složka náramku se uvolňuje postupně, nepřetržitě a s dlouhotrvajícím ochranným účinkem. Již nemusíte na sebe používat postřiky, které působí jen na krátkou dobu.
od 149 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Hanna Maria Repelentní náramek proti komárům a klíšťatům RŮŽOVÝ 270 mm Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR Vysoce účinný ochranný prostředek obsahuje velmi účinné složky odpuzující komáry a klíšťata. Aktivní složka náramku se uvolňuje postupně, nepřetržitě a s dlouhotrvajícím ochranným účinkem. Již nemusíte na sebe používat postřiky, které působí jen na krátkou dobu.
od 149 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Hanna Maria Repelentní náramek proti komárům a klíšťatům ZELENÝ 270 mm Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR Vysoce účinný ochranný prostředek obsahuje velmi účinné složky odpuzující komáry a klíšťata. Aktivní složka náramku se uvolňuje postupně, nepřetržitě a s dlouhotrvajícím ochranným účinkem. Již nemusíte na sebe používat postřiky, které působí jen na krátkou dobu.
od 149 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Herbamedicus KLÍŠT?STOP je 100% p?írodní p?ípravek, ktery? díky použití ú?inny?ch rostlinny?ch silic vy?razn? snižuje pravd?podobnost p?isátí klíšt?te. Tonikum pokožku p?íjemn? osv?žuje. Lihová báze umož?uje aplikaci na pokožku i od?v, bez rizika vzniku skvrn na oble?ení. Použití: Malé množství p?ípravku aplikujte rozprašova?em ze vzdálenosti 15-20 cm na nekryté ?ásti t?la, p?ípadn? i na od?v. Odpuzující ú?inek by m?l trvat 2-4 hodiny v závislosti na po?así. V p?ípad? pot?eby aplikaci zopakujte. Tonikum je vhodné ke každodennímu použití, pro všechny typy pleti.
od 229 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Dr. Max | Lékárna.cz
Herbamedicus KOMÁRSTOP p?írodní repelent je univerzální lihový odpuzova? hmyzu na p?írodní bázi s vysokým obsahem rostlinných silic, které jsou známé svými odpuzujícími ú?inky na létající i lezoucí hmyz. Tonikum pokožku p?íjemn? osv?žuje. Lihová báze umož?uje aplikaci na pokožku i od?v, bez rizika vzniku skvrn na oble?ení. Použití: Malé množství p?ípravku aplikujte rozprašova?em ze vzdálenosti 15–20cm na nekryté ?ásti t?la, p?ípadn? i na od?v. Odpuzující ú?inek by m?l trvat 2–4 hodiny, v závislosti na po?así. V p?ípad? pot?eby aplikaci zopakujte. Tonikum je vhodné ke každodennímu použití, pro všechny typy pleti.
od 196 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Dr. Max | Lékárna.cz
Univerzální lihový odpuzovač hmyzu na přírodní bázi s vysokým obsahem rostlinných silic známých svými odpuzujícími účinky na létající i lezoucí hmyz. Příjemně osvěžuje. Lihová báze umožňuje aplikaci na pokožku i oděv, bez rizika vzniku skvrn na oblečení.
od 199 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Ixoderm je přípravek první volby určený k rychlému zneschopnění, znehybnění, usmrcení a bezpečnému odstranění přisátého klíštěte z Vašeho těla.
od 269 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Dr. Max | Pilulka | Lékárna.cz
100% přírodní repelentní suchý olej ve spreji.
od 235 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
Mosi-Guard Extra Spray je nejsilnější repelent s maximální ochranou před klíšťaty, pijavicemi, obtížným hmyzem a komáry po dobu 10+ hodin ( nad 10 hodin ) po první aplikaci. Je vhodný pro dospělé i děti od 3 měsíců.
od 199 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Pilulka | Lékárna.cz
Přírodní repelent Mosi-Guard Roll-on bez chemických látek. Vhodný pro děti od 3 měsíců!
od 162 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
Moskito Guard je repelent, který poskytuje účinnou obranu před bodavě-savým hmyzem z celého světa, jako jsou komáři a klíšťata. Balení obsahuje 75 ml.
od 349 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Náramek pro děti od 3 let, poskytující ochranu proti komárům s příjemnou vůní citronely. 
od 56 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
OFF!® Protection Plus rozprašovač – repelent v mechanickém rozprašovači chrání kůži proti komárům, tropickým komárům a klíšťatům až 8 hodin, tygřím komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin. Účinkuje také na oblečení, postříkejte košili, kalhoty, ponožky.
od 109 Kč
Nejlevněji
Ageo
Pilulka | Lékárna.cz | Ageo
Spray je zaručenou ochranou proti dotěrnému hmyzu.
od 105 Kč
Nejlevněji
Dr. Max
Dr. Max | Pilulka
Skutečná ochrana před komáry a klíšťaty.
od 88 Kč
Nejlevněji
Ageo
Pilulka | Lékárna.cz | Ageo
OFF!® Max™ spray-repelent ve spreji zabezpečí ochranu kůže proti komárům a tygřím komárům až 6 hodin, bodavým mouchám (ovádům) až 5 hodin a klíšťatům až 4 hodiny.
od 105 Kč
Nejlevněji
Ageo
Dr. Max | Pilulka | Lékárna.cz | Ageo
OFF! rozprašovač je repelent v mechanickém rozprašovači, který chrání pokožku proti komárům i tropickým klíšťatům až 8 hodin, tygřím komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin. Chrání při pocení i ve vlhkém prostředí. Je vhodný pro celou rodinu i cestovatele, trenéry a další aktivní lidi. Účinkuje na oblečení. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Balení obsahuje 100 ml.
od 137 Kč
Nejlevněji
Ageo
Pilulka | Ageo
Repelentní přípravek ve spreji poskytující ochranu před komáry a klíšťaty na dobu až 8 hodin po aplikaci. Vhodný při sportu a delším pobytu v přírodě.
od 115 Kč
Nejlevněji
Dr. Max
Dr. Max | Pilulka | Ageo
Tropical repelentní přípravek v mechanickém rozprašovači.
od 179 Kč
Nejlevněji
Pilulka
Pilulka
Náhradní náplně PARAKITO jsou určené do náramků a klipů, zaručí ochranu před komáry 24 h denně až 15 dní na náplň. Balení obsahuje 2 náplně v ceně. Náplně neobsahují DEET, ale pouze éterické oleje, které poskytují dokonalou ochranu před komáry. Náplně jsou voděodolné a jsou dokonale účinné i po opakovaném plavání. Bez kontaktu s kůží je tato ochrana zvláště přizpůsobena dětem, těhotným ženám a lidem s citlivou pokožkou. Náplně neobsahují DEET, ale pouze éterické oleje, které poskytují dokonalou ochranu před komáry. Balení obsahuje 2 ks.
od 216 Kč
Nejlevněji
Dr. Max
Dr. Max
Roll-on pro EXTRA silnou ochranu je lokální repelent nabízející zvýšenou ochranu po dobu 10 hodin proti Aedes albopictus (komár tygrovaný, přenašeč viru dengue a zika), až 6 hodin proti Anopheles gambiae (přenašeč malárie), 11 hodin proti běžným komárům a 7 hodin proti klíšťatům, s patentovanou recepturou bez alkoholu a povrchově aktivních látek. Jeho tvar umožňuje cílenou a přesnou aplikaci na odkryté části těla (krk, zápěstí, kotníky) bez roztírání. Při procházce trávou musí být roll-on aplikován kolem kotníků, aby se předešlo výstupu klíšťat. Díky patentované technologii ClayCell-ComplexTM poskytuje její složení EXTRA SILNOU ochranu, dlouhodobou účinnost a je šetrný k pokožce. Bez parfemace. Je vhodný pro dospělé a děti od 36 měsíců 11 hodinová prokázaná účinnost - proti běžným komárům (testovací protokol WHO) 10 hodinová prokázaná účinnost - testováno proti komárům tygrovaným (testovací protokol WHO) 7 hodinová prokázaná účinnost proti klíšťatům Vyrobeno ve Francii Obsahuje pouze aktivní látky z rostlin (PMD - CITREPEL 30% plus éterické oleje) Vhodný do zasažených a tropických oblastí Cílená aplikace - krk, zápěstí, kolem kotníků Neobsahuje DEET 0% obsah alkoholu ani chemická pojiva Patentovaná technologie ClayCell - Complex Balení obsahuje 20 ml.
od 352 Kč
Nejlevněji
Dr. Max
Dr. Max
Poskytuje díky svému patentovanému složení bez alkoholu a povrchově aktivních látek úplnou ochranu proti komárům a klíšťatům.
od 379 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
Repelent přírodní sprej pro silnou ochranu proti komárům (8 hodin) a klíšťatům (5 hodin).
od 379 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
Suchý olej ve spreji úspěšně testovaný proti komárům tygrovaným a klíšťatům, poskytuje kompletní lokální ochranu po dobu 6 hodin.
od 379 Kč
Nejlevněji
Lékárna.cz
Lékárna.cz
PARAKITO Repelentní náramek Sport je neopronový tenký voděodolný náramek, s jednou náplní, vydrží ochránit před komáry 24 hodin a až 2x 15 dní. Vhodné pro celou rodinu, včetně osob s citlivou pokožkou, těhotné ženy a děti od 36 měsíců.Silná ochrana před komáry.Průběžný rozptyl maskovací látky.Přírodní éterické oleje.Lze nosit na zápěstí nebo kotníku.Voděodolné.Neobsahuje DEET.Reflexní prvky.Patentovaná technologie rozptylu DiffuControl-system.Nastavitelný zip.Pro všechny vaše aktivity.Pokud jej nemůžete nosit, umístěte jej v noci na postel a zabráníte nechtěnému bzučení komárů. Balení obsahuje náramek v černé barvě a 2 náplně.
od 313 Kč
Nejlevněji
Dr. Max
Dr. Max
1